Botanica PacificaBotanica Pacifica author

Victoria I. Troshkina ORCID


BIODIVERSITY STUDIES

Alla V. Verkhozina, Olga A. Chernysheva, Alexandr L. Ebel, Andrey S. Erst, Nikolay V. Dorofeev, Vladimir I. Dorofeyev, Alexey V. Grebenjuk, Anna Ya. Grigorjevskaja, Ziyarat A. Guseinova, Anastasia V. Ivanova, Anatoliy A. Khapugin, Andrey Yu. Korolyuk, Kirill A. Korznikov, Igor V. Kuzmin, Maxim M. Mallaliev, Vladislav V. Murashko, Ramazan A. Murtazaliev, Ksenia B. Popova, Irina N. Safronova, Sergey V. Saksonov, Lyudmila I. Sarajeva, Stepan A. Senator, Victoria I. Troshkina, Vladimir M. Vasjukov, Wei Wang, Kunli Xiang, Evgenii G. Zibzeev, Dmitry V. Zolotov, Elena Yu. Zykova & Denis A. Krivenko
Findings to the flora of Russia and adjacent countries: New national and regional vascular plant records, 2 - 2020. 9(1):139-154
ABSTRACT    PDF       Article first published online: 14 MAY 2020 | DOI: 10.17581/bp.2020.09115

© 2016-2021 Botanica Pacifica