Botanica PacificaBotanica Pacifica author

Olga V. NAKONECHNAYA ORCID


RESEARCH PAPERS

Irina V. Gafitskaya ORCID, Arkadii B. Bezdelev ORCID & Olga V. Nakonechnaya ORCID
Dracocephalum charkeviczii Prob. in vitro - 2022. Preprint
ABSTRACT    PDF       Article first published online: 24 JAN 2022 | DOI: 10.17581/bp.2022.11101

Olga V. Nakonechnaya, Evgeniy P. Subbotin, Olga V. Grishchenko, Irina V. Gafitskaya, Irina Yu. Orlovskaya, Alexander S. Kholin, Dariya O. Goltsova, Natalia I. Subbotina, Victor P. Bulgakov & Yuri N. Kulchin
In vitro potato plantlet development under different polychromatic LED spectra and dynamic illumination (PREPRINT)
ABSTRACT    PDF    Article first published online: 11 DEC 2020 | DOI: 10.17581/bp.2021.10102Anastasiya V. Micheeva, Olga V. Nakonechnaya, Evgeniy P. Subbotin, Olga V. Grishchenko, Irina V. Gafitskaya & Yuri N. Kulchin
Development of soybean somatic embryos under different light spectra (PREPRINT)
ABSTRACT    PDF    Article first published online: 23 APR 2021 | DOI: 10.17581/bp.2021.10107

Irina V. Gafitskaya, Irina Yu. Orlovskaya, Olga V. Nakonechnaya & Svetlana V. Nesterova
Microclonal propagation of Dasiphora fruticosa (Rosaceae)
ABSTRACT    PDF      Article first published online: 01 MAY 2020 | DOI: 10.17581/bp.2020.09112

© 2016-2021 Botanica Pacifica